فرم اطلاعات و نظر سنجی آزمون نهایی دوره حمل و نقل چند وجهی

برای ادامه آزمون لطفا فرم را تکمیل فرمایید.

مشخصات اولیه(Required)
ایمیل(Required)

نظر سنجی دوره

میزان نوآوری و تازگی مطالب ارائه شده(Required)
کیفیت محتوای جزوات و ارتباط آن با مطالب ارائه شده(Required)
میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی مناسب به منظور سهولت در انتقال مطالب(Required)
کیفیت فعالیتهای گروهی(Required)
میزان اطلاع شما از اهداف و سرفصل های دوره(Required)
کیفیت خدمات ارائه شده و همکاری عوامل اجرایی(Required)
کیفیت سایت و خدمات آزمون(Required)