سازمان مربوط: مرکز آمار ایران

نام دوره : مدیریت ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی

تاریخ برگزاری دوره:13-15-16-20-22-23 آبانماه

مدت دوره:24 ساعت

ساعت برگزاری دوره آنلاین:8:30 الی 12:30

تعداد سوالات :5 سوال پیش آزمون 

زمان برگزاری پیش آزمون: 9 آبانماه الی 11 آبانماه

نمره قبولی : بالای 60