دوره حضوری تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی هنگامی که دارائی‌‌،…