دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

برنامه ریزی و کنترل پروژه – MSP آموزش نرم افزار – آشنای با نماهای موم در MSP – تسطیح منابع – تعریف و تخصیص منابع – تعریف فعاتیت ها و زمان بندی پروژه – ساخت تقویم پروژه شامل:

420,000 تومان